Oferty pracy

 • Główna księgowa

  Obowiązki:
 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 • kontrola dokumentów w sposób zapewniający:
  – właściwy przebieg operacji gospodarczych,
  – sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań,
  – sporządzanie sprawozdawczości finansowej.
 • dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  – wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
  – następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań.
 • bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający:
  – terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
  – terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie, terminowe i
 • prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
 • prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającej zwłaszcza na:
  – dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania  budżetu,
  – przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Prezesa jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
  – zakładowego planu kont
  – instrukcji obiegu dokumentów (dowodów kasowych)
  – zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 • terminowe sporządzanie planów finansowych i rzeczowych,
 • rzetelne i terminowe sporządzanie pełnej dokumentacji księgowej, łącznie ze sprawozdaniem finansowym,
 • prawidłowe opracowywanie analiz ekonomicznych,
 • terminowe i rzetelne nadzorowanie rozliczenia podatku wobec Urzędu Skarbowego i składek z Ubezpieczenia Społecznego wobec ZUS.
 • przesyłanie deklaracji sprawozdawczych NBP do odpowiednich organów
 • prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi
 • kierowanie i organizowanie pracy podległym pracownikom.
 • prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji księgowej
 • wykonywanie wszelki innych prac zleconych przez przełożonego
  Wymagania:
 • wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne
 • doświadczenie na podobnym stanowisku – min. 10 lat
 • znajomość obsługi programu Comarch ERP XL
 • umiejętność pracy w grupie
 • sumienność i terminowość
  Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • doskonałą atmosferę pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
  Informacje dodatkowe:
 • oferty pisemne (cv i list motywacyjny) prosimy kierować na info@dagny.pl do 31.08.2017 r.
 • Rekrutacja została przedłużona do 15.09.2017.